Информация - ДАНИС ООД

                               ФИРМА ДАНИС ООД

             ПУБЛИКАЦИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ НА ФИРМА ДАНИС ЕООД

 

 

     През месец Декeмври 2019 г. фирма Данис ЕООД придоби и успешно внедри в производствения си процес иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки. Иновацията беше внедрена в изпълнение на проект №BG16RFOP002-3.004-0146 „Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване на ресурсната ефективност в „Данис“ ЕООД чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Основна цел на изпълнявания проект е повишаване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД чрез внедряване на иновация, пилотна за България чрез придобивания по проекта актив - Дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки - 1 брой и създаване на предпоставки за мултиплициране на резултатите в сходни производствени предприятия, функциониращи в българската Обувна индустрия.
  Общата стойност на проекта е 603 030.00 лв., от които 358 802.85 лв. европейско и 63 318.15 лв. национално съфинансиране. Началото на проекта е белязано на 05.12.2018 г., а крайната дата за изпълнението му е 05.08.2020 г.
  В изпълнение на проекта придобития от Данис ЕООД 1 брой дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки е марка: ZUND; модел: L3 C-56 на производителя ZUND Systemtechnik AG – Швейцария. Актива включва и 3D скенер за калъпи за обувки, марка: LARY; модел: TR SCAN 3D.300 на производителя TECHNIROLO Engenharia industrial s.a. – Португалия. Дигиталния кътер е софтуерно обезпечен с наличието на:
         *   MindCUT Studio Production – интегриран и модулиран софтуер за обезпечаване на автоматично кроене, включително дигитализиране, интерактивно разполагане, управление и контрол на процеса на кроене;
            *    MindCUT Automatic Leather Capture Advanced – посредством софтуера се извършва разполагане, градиране и оптимизиране на използването на материала;
            *    MindCAD 3D Design&Engineering for Footwear – софтуерът служи за създаване на форми, подходящи както при кроене на кожа, така и при кроене на твърди материали
            *    MindCUT Automatic Nestng for Leather – софтуерната програма може да извършва автоматично дигитализиране и да се дават подходящи решения за автоматично градиране, като същата е оптимизиране за кроене на различни материали.
  Внедрения дигитален кътер има следните технически характеристики и функционалности:
- Работна зона: ширина 3240 мм; дължина 1000 мм.;
- Работната зона е с наклон 10° към оператора за удобство при работа;
- Контролният панел може за се придвижва на ляво-дясно според нуждите на оператора по време на работа;
- Модулен слот с възможност за поставяне на 3 модули с инструменти;
- Вакуумна система, разделена на сектори/зони за задържане на материала с вакуум турбина с регулиране на вакуума;
- Секторите/зоните могат да се включват индивидуално;
- Вакуум турбина с регулируема мощност 1-15 kW с намалено енергопотребление;
- Вградено автоматично устройство за инициализиране и калибриране на режещия инструмент;
- Просвет на моста 30 мм;
- Максимално тегло на материала за рязане 30 кг/м²;
- Скорост на рязане на материала регулируема 1 ÷ 1414 мм/сек;
- Максимално ускорение 11,03м/сек²;
- Гъвкава система позволяваща както кроене на кожа, така и хастари за обувки и материали за табани (тексон и прешпан);
- Eмисии на шум ˂ 75 dB.
  Вземайки предвид горе-посоченото, проектът е насочен към внедряване на технологични решения и методи, които сами по себе си представляват внедряване на продуктова иновация, но представени в цялост, като едно решение - водят до внедряване на процесна иновация, пилотна за България. Базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005), внедрената по проекта иновация-дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки, включва характеристики на продуктова иновация, а взет в своята цялост като част от производствения процес на Данис ЕООД – притежава характеристики на процесна иновация, пилотна за България. Именно, внедряваната по проекта процесна иновация, пилотна за България, е с оценен висок потенциал за мултиплициране на резултатите и приложимост в подобни предприятия от сектор Обувната индустрия.
  В резултат на внедрената иновация, съгласно предварително изготвен Oдит за ресурсна ефективност, проектът се очаква да доведе до подобряване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД и да има положителен ефект върху опазването на околната среда чрез намаляване на използваните опасни химични вещества, както и до смекчаване на последиците от изменение на климата от емисиите в атмосферата. По проекта е предвидено: намаляване на количеството генериран производствен отпадък; намаление на емисиите в атмосферата; намаление на използваните опасни химични вещества и намаление на всички използвани суровини при производството на продукти с код ПРОДПРОМ 15.20.13.52 Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе) и с код по ПРОДПРОМ 15.20.40.20 Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествена кожа.
  Посочено в цифри, внедрената в производствения процес на Данис ЕООД иновация се очаква да осигури намаляване на влаганите суровини с около 28%, с изключение на кожата, която се очаква да намалее с около 12%. Оптимизирането на производствения процес се очаква да осигури намаляване на производствения брак от изрезки и трашене на кожи с около 15%, както и намаляване отпадъка от хастара и омекотяващите детайли с около 40%. Софтуерната обезпеченост на актива, от своя страна, осигурява възможност за изготвяне и моделиране на прототипи и фотореалистично представяне на предвижданите за производство модели.
 
 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Данис ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

http://danisbg.com/bg/home

http://danisood.izberete.info/